Zasady Ochrony Prywatności

 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”). Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych wKancelarią Radców Prawnych Kowalski, Kowalska i Wspólnicy s.c. w Legnicy, ul. Kościuszki 17/3, tel.: 767243351, e-mail: sekretariat@mjkkancelaria.pl.. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Pan Maciej Kowalski, m.kowalski@mjkkancelaria.pl

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia umowy zlecenia w sprawie zastępstwa procesowego oraz jej realizacji, a także udokumentowania prowadzenia czynności procesowych w sprawie i ich archiwizacji.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na obsługę prawną, zlecenia dotyczącego pomocy prawnej, zastępstwa procesowego przed sądem lub reprezentacji przed innymi podmiotami, w celu wykonania usługi bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania zleconych czynności.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie i elektronicznie.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia).

 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym,

 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 2. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 3. do żądania od Kancelarii – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 1. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.