Zajmujemy się unieważnieniem WIBOR-u w kredycie hipotecznym złotówkowym w zakresie naliczania przez bank odsetek

Unieważnienie wiboru - Jak to działa?

W zakresie spraw tzw. WIBOR-owych, działanie Kancelarii jest prowadzone w trzech kierunkach:

I

Uznanie przez Sąd, że WIOBR ustalany jest nieprawidłowo a tym samym, że stanowi klauzulę niedozwoloną

W konsekwencji wszystkie postanowienia umowy dotyczące kwestii oprocentowania (odsetki i marża banku) winny zostać uznane za nieistniejące. Efektem tego działania dla klienta jest to, że: zostaną mu zwrócone wszystkie zapłacone raty odsetkowe, nie spłaca on dalszych odsetek a spłaca jedynie raty kapitałowe (tj. spłaca tylko sam kapitał – w mocy pozostają zapisy o ilości rat i okresie kredytowania). Rozwiązanie to jest tożsame z rozwiązaniem stosowanym w przypadku sankcji kredytu darmowego.

II

Uznanie przez Sąd, że WIBOR ustalany jest nieprawidłowo, co powoduje, że nieważne są zapisy umowne dotyczące ustalania części oprocentowania związanego z WIBOR-em

Dla klienta oznacza to, że rata jak i cały kredyt do spłaty to kapitał i marża banku – czyli rata kapitałowa powiększona o marżę banku (bez odsetek).

III

Uznanie przez Sąd, że WIBOR ustalany jest nieprawidłowo, co stanowi niedozwolone klauzule umowne a w związku z tym nieważna jest cała umowa

Jest to rozwiązanie, które może być niekorzystne dla klienta, ponieważ może oznaczać konieczność zwrotu całej kwoty wypłaconego klientowi kredytu (pomniejszonego oczywiście o wszystkie raty zapłacone przez klienta). Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które dokonały już spłaty kwoty odpowiadającej kwocie udzielonego kredytu.

W ramach analizy umów klienta Kancelaria jako jedną z opcji prezentowanych Klientowi przyjmuje rozwiązanie, w wyniku którego w następstwie przeprowadzonych działań Sąd uzna, że wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem stałym i nie podlega zmianom. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które zaciągały zobowiązania w okresie, kiedy WIBOR był na niskim poziomie.

Możemy zająć się unieważnieniem WIBOR-u w Twoim kredycie jeżeli spełniasz następujące warunki:

Zasady współpracy i działania Kancelarii:

1

Bezpłatna Analiza Umowy

Każdemu klientowi oferujemy bezpłatną analizę umowy zawierająca wyliczenie korzyści we wszystkich wariantach, jakie klient może uzyskać w razie podjęcia działań dotyczących jego umowy kredytowej.

2

Podpisanie umowy z Klientem

Umowa szczegółowo określa koszty, jakie są konieczne do poniesienia wraz z wykazem dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia procedury.

3

Przeprowadzenie negocjacji z bankiem

W imieniu Klienta przeprowadzamy procedurę reklamacyjną dotyczącą udzielonego kredytu oraz w razie potrzeby pozyskujemy brakującą dokumentację.

4

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

W oparciu o pozyskane dokumenty przygotowujemy pozew i kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego oraz zapewniamy klientowi reprezentację zawodowego pełnomocnika na każdym etapie sprawy.

nie czekaj

skontaktuj się z nami

Adres

ul. Kościuszki 17/3
59-220 Legnica